نمونه گیری در علوم اجتماعی

نمونه گیری در علوم اجتماعی
تعریف نمونه گیری : نمونه گیری فرآیند انتخاب مشاهده ها و تعمیم نتایج مشاهده به کل جمعیت است. دلایل نمونه گیری : صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. جلوگیری از افزایش احتمال اشتباهات از قبیل اشتباهات پرسشگر و نیافتن پاسخگویان. نتیجه نمونه گیری به شرط رعایت... 

آخرین موضوعات