“رویای ایرانی”: جوانان می روند، جوانی می رود

“رویای ایرانی”: جوانان می روند، جوانی می رود
1. رابرت مرتن یکی از جامعه شناسان برجسته قرن بیستم در علت یابی انحرافات اجتماعی، نظریه « فشار ساختاری » را مطرح کرده است. بیان جزئیات این نظریه از حوصله این یادداشت خارج است. خلاصه آنکه، او در این نظریه انواع تطابق افراد با جامعه را بیان می کند. برای این... 

آخرین موضوعات