بازدید از منزل به سبک مددکاری اجتماعی-یزدانی

بازدید از منزل به سبک مددکاری اجتماعی-یزدانی
در این مجال، قصد داریم در مورد یکی از ابزارهای کار مددکاران اجتماعی یعنی “بازدید از منزل” صحبت کنیم. خواننده محترم احتمالاً شنیده یا به عینه مشاهده کرده که در همسایگی اش فردی با لباس رسمی و ظاهری موجه به منزل نیازمندی مراجعه کرده باشد یا از همسایه،... 

آخرین موضوعات