زنان معلقه، نیازمند حمایت قانونی مددکاران اجتماعی

زنان معلقه، نیازمند حمایت قانونی مددکاران اجتماعی
بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار هستند (سازمان بهزیستی، ۱۳۸۰). مددکاران اجتماعی زنان سرپرست خانوار را زنانی می دانند که عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خانواده باشند... 

آخرین موضوعات