نیاز مناطق زلزله‌زده به حضور زنان مددکار

نیاز مناطق زلزله‌زده به حضور زنان مددکار
بانوان نیکوکار و مددکاران اجتماعی زن با عزیمت به مناطق زلزله زده و شناسایی کمک های ضروری باید به رفع نیازهای ویژه بانوان اقدام نمایند چرا که زنان در مناطق آذربایجان به ویژه در روستاهای آن بسیار مقید به اخلاق و آداب اجتماعی بودند و امدداگران از جنس آنها... 

آخرین موضوعات