سعدی شیراز و مددکاری اجتماعی

سعدی شیراز و مددکاری اجتماعی
به بهانه روز بزرگداشت سعدی سعدی شیراز و مددکاری اجتماعی اول اردیبهشت مصادف با بزرگداشت روز سعدی در کشور است.به همین بهانه از منظر مددکاری اجتماعی و نکوکاری یادداشتی کوتاه می نویسم. بسیاری از شعرا،حکما،اندیشمندان و …در باب نکوکاری نکات یا اشعاری... 

آخرین موضوعات