ضرورت تقویت سنسورهای اجتماعی؛ از جمله مطالبه گری اجتماعی

ضرورت تقویت سنسورهای اجتماعی؛ از جمله مطالبه گری اجتماعی
« به نام آنکه بودنمان یادی از اوست » گذشت زمان بر آنها که: منتظر می مانند، بسیار کند و بر آنها که می هراسند، بسیار تند و بر کسانیکه زانوی غم در بغل می گیرند، بسیار طولانی و بر آنها که بر سر خوشی می گذرانند، بسیار کوتاه است اما برای ما مددکاران اجتماعی که... 

آخرین موضوعات