نوبخت :خودم یا معاونانم در کنفرانس شرکت می کنیم

نوبخت :خودم یا معاونانم در کنفرانس شرکت می کنیم
دیدار مسئولین کنفرانس با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نوبخت :در امور فرهنگی از کنفرانس حمایت می کنیم مسوولان سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئییس جمهور دیدار کردند، نوبخت : خودم یا معاونانم... 

مدیریت هوشمندانه در حوزه اجتماعی نیاز کنونی ایران است

مدیریت هوشمندانه در  حوزه اجتماعی نیاز کنونی ایران است
ˈسیدحسن موسوی چلکˈ روز شنبه دردیدار با عوامل اجرایی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران در گناباد افزود: فردگرایی بدترین معضل اجتماعی است زیرا بی تفاوتی در مورد مسایل را در جامعه گسترش می دهد. وی ادامه داد: مردم ما به جای حضور فعال و مشارکت پذیر در جامعه،... 

آخرین موضوعات