دایره سیاست گذاری در حوزه اجتماعی گسترش می یابد

دایره سیاست گذاری در حوزه اجتماعی گسترش می یابد
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: می توان با ایجاد بانک و برگزاری جشنواره «ایده های اجتماعی» دایره سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه اجتماعی را گسترش داد و افراد خلاق و ایده های مناسب را شناسایی کرد. حسن موسوی چلک در گفت وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری... 

آخرین موضوعات