شنیده های جالب از مددکاری اجتماعی و نظر سنجی(2)

شنیده های جالب از مددکاری اجتماعی و نظر سنجی(2)
بارها شاهد نامه نگاری آن هم از نوع سرگشاده  برای شناساندن برخی مطالبات اجتماعی  به مسئولین ، بخصوص در جامعه مددکاران اجتماعی  جهت بهبود فرایند خدمات اجتماعی بوده ایم.ولی گاها واکنش عمومی به این گونه نامه ها بعضا بنا بدلایل متعددی وفق مراد نبوده است.یکی... 

آخرین موضوعات