تغییر دیدگاه وزارت بهداشت از مدیران پزشک به غیرپزشک

تغییر دیدگاه وزارت بهداشت از مدیران پزشک به غیرپزشک
انتصاب مدیران غیرپزشک دربرخی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در این نوشتار قصد بر آن است در خصوص شرایط مدیریت بیمارستان ها وتغییر دیدگاه نسبتا محسوس وزارت بهداشت در استفاده از مدیران غیرپزشک در مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی مطالبی مطرح... 

مددکاران بیمارستان ها و مسئله بیماران بی خانمان

مددکاران بیمارستان ها و مسئله بیماران بی خانمان
بطور معمول زمانی که یک فرد به دنبال بروز یک ناراحتی جسمی یا روانی به یک مرکز درمانی مراجعه می کند تا درد خود را مداوا نماید انتظار می رود فردی از خانواده یا دوستان و بستگان در کنار وی بعنوان همراه حضور داشته باشد تا در صورت نیاز به حل امور جانبی درمان بیمار... 

آخرین موضوعات