ضرورت تغییرات بنیادین در مددکاری اجتماعی

ضرورت تغییرات بنیادین در مددکاری اجتماعی
آیا بعد از گذر نیم قرن از عمر مددکاری اجتماعی در ایران ، نیازی به تغییر در کم و کیف آن احساس می شود؟ آیا اگر دست به تغییرات بزنیم بمعنای نادیده گرفتن تمام زحمات و تلاشهای شبانه روزی اساتید و مددکاران اجتماعی این کشور است؟ آیا این تغییرات بمعنای بدعت،... 

آخرین موضوعات