طرح نظام مددکاری در کمیسیون مجلس در حال بررسی است

طرح نظام مددکاری در کمیسیون مجلس در حال بررسی است
رییس انجمن مددکاران اجتماعی خراسان جنوبی از ارایه طرح ایجاد نظام مددکاری به مجلس خبر داد و گفت: با توجه به اینکه حدود نیم قرن از حضور مددکاری در ایران می‌گذرد اما آنطور که باید به مددکاری چه در سطح جامعه و چه در سطح اجرایی توجه نشده است. محسن مروی در گفت‌وگو... 

آخرین موضوعات