آقایان خودتان را کنترل کنید!

آقایان خودتان را کنترل کنید!
وقتی تیتر احداث خانه فرهنگ و مرکز مددکاری توسط سینماگران را دیدم حس خوبی پیدا نکردم. چند وقت پیش که خانه سینما در مقابل معاونت سینمایی قرار گرفت من بسیار هیجان زده شدم. به نظرم می رسید که سینماگران و هنرمندان به تخصصی شدن و تفکیک مشاغل و حرف اعتقاد دارند... 

آخرین موضوعات