نشست آسیب‌شناسی مدرک‌گرایی در ایران- زنان؛ عدالت جنسیتی را در دانشگاه می‌جویند

نشست آسیب‌شناسی مدرک‌گرایی در ایران- زنان؛ عدالت جنسیتی را در دانشگاه می‌جویند
معیدفر: تفکیک جنسیتی قابل مدیریت نیست. امروز تنها کانال زنان برای ارتقاء اجتماعی و عدالت جنسیتی دانشگاه است که اگر جلوی آن گرفته شود، از مسیر‌های دیگر اتفاق می‌افتد/ شجاعی: زنان با تحصیل درپی کسب منزلت اجتماعی بالاتری هستند/ احمدی: هیچکدام از دولت‌های... 

آخرین موضوعات