احیا کرامت انسانی مهمترین موضوع آسیب های اجتماعی

احیا کرامت انسانی مهمترین موضوع آسیب های اجتماعی
عضو شورای اسلامی شهر تهران مهمترین موضوع در بخش آسیب های اجتماعی را احیا هویت و کرامت انسانی همه اعضا جامعه دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آباد عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته سلامت این شورا در همایش آسیب های اجتماعی برگزار شد مهمترین موضوع... 

آخرین موضوعات