برگزاری کنفرانس منطقه آسیا-اقیانوسیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در سال 2013

برگزاری کنفرانس منطقه آسیا-اقیانوسیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در سال 2013
کنفرانس منطقه آسیا-اقیانوسیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در سال 2013 در شهر مانیل پایتخت فیلیپین برگزار می شود. عنوان این کنفرانس “مددکاری اجتماعی در میان تغییرات آب و هوایی و مدیریت و کاهش خطر فجایع” می باشد و از 14 تا 16 خرداد ماه سال جاری برگزار... 

عضویت انجمن مددکاران اجتماعی ایران درIFSW

عضویت انجمن مددکاران اجتماعی ایران درIFSW
بر اساس اطلاعات بدست آمده ، انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عضویت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی  IFSW  در آمده است.الحاق کشورمان به این فدراسیون که از نتایج تلاشهای مسمرانجمن مددکاران اجتماعی ایران و از جمله آرزوهای دیرین مددکاران اجتماعی محسوب... 

آخرین موضوعات