همین امروز هم دیر است!

همین امروز هم دیر است!
وبسایت تخصصی مددکاران اجتماعی– فردا که هیچ، همین امروز هم دیر است. امروز اگر کسی از آسیبهای اجتماعی سخن بگوید اهل فن نه پیشگویش می خوانند و نه آینده بینش می نامند. امروز دیگر شاهد حمله آسیبهای اجتماعی هستیم و باید سپرهایمان را برای دفاع و تلاش برای... 

آخرین موضوعات