آیا می توان به روابط در فضای مجازی اعتماد کرد؟

آیا می توان به روابط در فضای مجازی اعتماد کرد؟
این یک واقعیت است که بپذیریم نباید فضای مجازی را از همان مرحله اول با رویکرد تهدید نگاه کنیم. زیرا فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید. اگر ما سواد و مهارت استفاده صحیح و اطلاعات درست در خصوص استفاده از این فضا را بدانیم طبیعتاً فضای مجازی یک فرصت خواهد بود.... 

آخرین موضوعات