فهرست کتابهای جامعه شناسی انحرافات

فهرست کتابهای جامعه شناسی انحرافات
عنوان : انحرافات اجتماعی پدید اور اصلی : ممتاز ، فریده وضعیت نشر : تهران . شرکت سهامی انتشار .1381 مشخصات ظاهری : 192ص موضوع : نظریه ها و دیدگاهها ( اثبات گرایی – اصالت ساخت و کارکرد – بوم شناسی – نظارت اجتماعی – تضاد – پدیدارشناسی – فمینیسم ) 2 عنوان : جامعه... 

آخرین موضوعات