رسانه ملی و فهم و درک مخاطب

رسانه ملی و فهم و درک مخاطب
رسانه ملی با پوشش دادن بازی‌های رشته‌های مختلف ورزشی نقش مهمی را در پر کردن اوقات فراغت ورزش دوستان که اکثر آنان را نیز جوانان تشکیل می‌دهند ایفا می‌کند. ورزش جزو مقوله‌هایی است که می‌تواند باعث ایجاد همبستگی و شادی‌های فراگیر در بین افراد جامعه... 

آخرین موضوعات