« قضا زدایی» نقش میانجی مدد کار اجتماعی

« قضا زدایی» نقش میانجی مدد کار اجتماعی
کتاب« قضا زدایی» با عنوان فرعی نقش میانجی مدد کار اجتماعی در حل اختلاف غیردادگاهی،نوشته حبیب آقا بخشی از سوی انتشارات جامعه شناسان منتشر شده است. به گزارش خبرنگارمهر، نقش میانجی مددکاری اجتماعی در حل اختلاف، فرصتی برای دو طرفِ درگیر در مسئله فراهم... 

آخرین موضوعات