عوامل بزهکاری اطفال از نگاه رییس کانون اصلاح و تربیت پسران قزوین

عوامل بزهکاری اطفال از نگاه رییس کانون اصلاح و تربیت پسران قزوین
رییس کانون اصلاح و تربیت پسران قزوین، بیشترین عامل ارتکاب جرایم در اطفال و نوجوانان را خانواده و جامعه دانست. به گزارش ایسنا، حسن نورمحمدی در دیدار با اعضای دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری تصریح کرد: حمایت از مددجویان زیر 18 سال که در کانون‌های... 

آخرین موضوعات