برخی ضعف و قوت‌های لایحه برنامه ششم/ترک اجباری معتادان پاسخگو نیست

برخی ضعف و قوت‌های لایحه برنامه ششم/ترک اجباری معتادان پاسخگو نیست
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران اقدامات کمیسیون تلفیق را در لایحه برنامه ششم توسعه در زمینه‌های پیشگیری، اروژانس اجتماعی، بیماران روانی مزمن، معلولان، افزایش مستمری‌ها، سالمندان، اجباری شدن مشاوره ژنتیک، مساعدت‌های اجتماعی، سکونتگاه‌های... 

آخرین موضوعات