لزوم جهانی کردن مددکاری اجتماعی

لزوم جهانی کردن مددکاری اجتماعی
یک استاد دانشگاه انگلستان گفت: باید مددکاری اجتماعی جهانی را اجرایی کنیم و در قالب آموزش بتوانیم ارتباطات اجتماعی را برای ارتقاء جامعه مدنظر داشته باشیم. به گزارش ایسنا، مالکلم پین، نظریه‌پرداز معاصر حوزه مددکاری اجتماعی امروز و در چهارمین... 

آخرین موضوعات