نزن مأمور! لبوی داغ جُرم نیست…

نزن مأمور! لبوی داغ جُرم نیست…
لبو فروش و گل فروش بخشی از هویت شهر هستند. کسی از دیدن آنها احساس آزردگی نمی کند و معبری را هم نمی بندند. برخورد ماموران شهرداری تهران با یک لبو فروش در خیابان جمهوری تهران با واکنش منفی افکارعمومی رو به رو شده و البته شخص آقای شهردار نیز که تصاویر را در... 

آخرین موضوعات