“مادرانه” طرحی برای حمایت از مادران باردار محروم

“مادرانه” طرحی برای حمایت از مادران باردار محروم
مسئول روابط عمومی طرح “مادرانه” جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی(ع) با بیان اینکه “مادرانه” طرحی برای حمایت از مادران باردار دارای معضل و محروم از مراقبت های بهداشتی و درمانی است تاکید کرد: «متاسفانه بسیاری از مادران باردار فقیر با اینکه... 

آخرین موضوعات