مادران معتاد، فرزندان معتاد پرورش می دهند

مادران معتاد، فرزندان معتاد پرورش می دهند
با توجه به آمار ۲ میلیون معتاد می توانم بگویم در کشور ما ۴ میلیون معتاد وجود دارد. اگر استاندارد یک خانواده را چهار نفر که شامل زن و شوهر و دو بچه است در نظر بگیریم یعنی این که ۱۶ میلیون نفر به طور مستقیم با اعتیاد درگیر هستند. با این روش هشت میلیون از این... 

آخرین موضوعات