کودکان و مصائب داشتن یک مادر شاغل

کودکان و مصائب داشتن یک مادر شاغل
مهدهای کودک در صورتیکه والدین شاغل، فردی را برای واگذاری کودک خود در اختیار نداشته باشند، اصلی ترین گزینه برای آنان است. گرچه همواره بر نقش مهدهای کودک و مربیان بر تربیت کودکان تاکید شده، اما به باور صاحبنطران، والدین نقش هایی اصلی و پررنگ را در تربیت... 

آخرین موضوعات