مروری بر مافیای​ کودکان خیابانی؛ از شایعه تا واقعیت

مروری بر مافیای​ کودکان خیابانی؛ از شایعه تا واقعیت
آنقدر کوچک اند که در تاکسی کنار هم فشرده می نشینند تا جای یک نفر را بیشتر نگیرند و کرایه یکنفر را بدهند. کمتر از نیم ساعت به ۹ شب باقی مانده و وجود این دو دختر حدودا ۹ و هفت ساله با مقنعه های سفید در تاکسی مسیر سعادت آباد عجیب است. آنقدر کوچک اند که در تاکسی... 

آخرین موضوعات