مافیای سیستم ها یا اخلاص عملکرد مددکاران اجتماعی آکادمیک

مافیای سیستم ها یا اخلاص عملکرد مددکاران اجتماعی آکادمیک
یکی از سلسله تشخیصهای مددکاران اجتماعی، آگاهی از مافیای سیستم هاست، در سلسله بازی مافیایی، نقش مددکاری در سیستم ها،مثل آفتاب در روز و ماه درشب می باشد، چرا که تنها در اینصورت هست که رقبای مافیایی سیستم ها توان مقابله با مددکاران را نخواهند داشت، در... 

آخرین موضوعات