ماهیت پیچیده آسیب‌های اجتماعی

ماهیت پیچیده آسیب‌های اجتماعی
آسیب اجتماعی به طرق مختلف تعریف شده است و گاهی آن را با رفتار خلاف قانون، اخلاق یا رفتاری که به زیان جامعه تمام می‌شود، برابر دانسته‌اند. آسیب‌اجتماعی نوعی انحراف است. تعریف ساده آسیب اجتماعی همانی است که وجودش خط تعادل زندگی را به هم می‌ریزد. امروزه... 

آخرین موضوعات