وبر و جامعه شناسی معرفت

وبر و جامعه شناسی معرفت
وبر و جامعه شناسی معرفت یکی از آخرین فرزندان جامعه شناسی به عنوان علمی مدرن، جامعه شناسی معرفت است که با شناخت جامعه شناسانه شناخت های انسانی، سعی در واکاوی پیوندهای خاستگاهی شناخت آدمی با زمینه اصلی هستی اجتماعی و تاریخی انسان دارد. ماکس وبر در این... 

آخرین موضوعات