90 درصد افرادی که به عنوان مددکار فعالیت می کنند، متخصص نیستند

90 درصد افرادی که به عنوان مددکار فعالیت می کنند، متخصص نیستند
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، به تشریح آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: 90 درصد افرادی که به عنوان مددکار فعالیت می کنند، متخصص این رشته نیستند و نمی توانند در کاهش آسیب ها نقشی داشته باشند. دکتر مصطفی اقلیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال... 

آخرین موضوعات