آمار خودکشی در مترو تهران

آمار خودکشی در مترو تهران
به نظر می رسد روزگار کتمان حقایق و پرده پوشی از واقعیتها گذشته است. این روزها آمارهایی از سوی مسئولین ارگانهای مختلف بیان می شود که تا یکی دوسال پیش خطوط قرمز ناگفته و نانوشته حوزه اجتماعی بودند. عدم اعلام آمارهای واقعی و حتی پرهیز از اظهار ارقام و آمار... 

آخرین موضوعات