یک مجازات جایگزین محیط زیستی در استان گلستان

یک مجازات جایگزین محیط زیستی در استان گلستان
مستشار دادگاه تجدید نظر گلستان گفت: مستشاران این دادگاه فردی که 120 اصله نهال جنگلی را در المستان بخش کمالان شهرستان علی آبادکتول قطع کرده بود ، ضمن جریمه نقدی، به جای تحمل 6 ماه حبس، وی را به کاشت نهال محکوم کردند. به گزارش ایسنا، محمدرضا مزیدی با بیان... 

آخرین موضوعات