تصویب راه اندازی مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی در شورای اجتماعی کشور

تصویب راه اندازی مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی در شورای اجتماعی کشور
هفتادمین جلسه شورای اجتماعی کشور با دستور کار بررسی دستورالعمل راه اندازی مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی شهر تهران و همچنین گزارش برنامه ها، طرحها و اقدامات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سکونتگاه های غیر رسمی و استماع گزارش اجرای طرح عفاف... 

آخرین موضوعات