آمار یازده میلیونی مجردان کشور؛ مرثیه ای برای رویای شیرین ازدواج

آمار یازده میلیونی مجردان کشور؛ مرثیه ای برای رویای شیرین ازدواج
دکتر مصطفی اقلیما، رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران می گوید: حتی زنانی که مورد خیانت همسرانشان قرار گرفته اند، مادامی که وضعیت اقتصادی همسرشان طوری باشد که از عهده تامین حداقل مخارج زندگی برآید، به خاطر فرزندانشان و برای اینکه شالوده زندگی شان... 

آخرین موضوعات