مجلس دهم ابعاد اجتماعی زنان را بپذیرد

مجلس دهم ابعاد اجتماعی زنان را بپذیرد
رییس انجمن مددکاری ایران گفت: مجلس دهم باید زنان را در ابعاد اجتماعی خود بپذیرد و قوانین در مجلس را با تاثیرات آن بر حوزه زنان نگاه کند. سید حسن موسوی چلک افزود: انتظار این است که مراجع سیاست‌گذار تحلیل درستی از وضعیت حوزه‌های مختلف داشته باشند و طبیعتا... 

آخرین موضوعات