مجله مددکاری اجتماعی بزودی منتشر می شود

مجله مددکاری اجتماعی بزودی منتشر می شود
بر اساس اطلاعات بدست آماده، فصلنامه مددکاری اجتماعی که مدتی  انتشار آن متوقف شده بود بزودی منتشر و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی موضوع: پزشکی، پیراپزشکی صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مدیر... 

آخرین موضوعات