توانبخشی روانی- اجتماعی، میدان مانور مددکاران اجتماعی

توانبخشی روانی- اجتماعی، میدان مانور مددکاران اجتماعی
  یکی از مهمترین حیطه هایی که مددکاران اجتماعی در کار با افراد دارای معلولیت بر آن تمرکز می کنند و به بیانی دیگر حیطه مانور مددکاران اجتماعی تلقی می شود توانبخشی روانی-اجتماعی است. در این مجال، بخشی از اهداف، بنیان های علمی و کاربردی آنها و نیز حوزه... 

آخرین موضوعات