مجمع عمومی (انجمن مددکاران اجتماعی) را جدی بگیریم!

مجمع عمومی (انجمن مددکاران اجتماعی) را جدی بگیریم!
آخرین مجمع عمومی عادی سه ساله فعلی انجمن مددکاران اجتماعی ایران، روز چهارشنبه همین هفته یعنی اولین روز آبان ماه 92 برگزار می شود و در انتهای مجمع، رأی گیری برای هیئت مدیره جدید انجمن انجام خواهد شد. جلسات مجمع عمومی انجمن، سالیان سال است که هر سه سال یکبار... 

آخرین موضوعات