نقش آموزش مددکاری اجتماعی؛ ابزاری درخدمت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

نقش آموزش مددکاری اجتماعی؛ ابزاری درخدمت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
مقدمه: زنان سرپرست خانوار از جمله گروه های آسیب پذیر اجتماعی هستند که با مشکلات و موانع زیادی مواجهند. قرار گرفتن در چنین موقعیت و جایگاه اجتماعی در بخش قابل توجهی از حالت ها زمینه ساز گسترش سایر آسیب های اجتماعی نیز می شود. ضمن آن که بعضا خود به عنوان... 

آخرین موضوعات