شناسایی و رفع نیازهای محلات ناکارآمد شهری/ تخصیص اعتباری ویژه

شناسایی و رفع نیازهای محلات ناکارآمد شهری/ تخصیص اعتباری ویژه
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از تخصیص اعتباری ویژه برای شناسایی نیازها و رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی حاشیه نشینی و محلات ناکارآمد شهری خبر داد و گفت:امسال پروژه های مختلفی اجرا می شود. سیدحسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حاشیه نشینی... 

آخرین موضوعات