زادگان محله های فقیرنشین، مجرم بالفطره نیستند!

زادگان محله های فقیرنشین، مجرم بالفطره نیستند!
  کودک در طبقه بندی هایی که در حرفه های یاورانه صورت می گیرد، معمولاً در زمره اقشار آسیب پذیر قرار دارند و همین مقدار، آنها را مستحق توجه ویژه می کند. جامعه، چه در بخش حکومتی و سازمانی و چه در بخش مردمی، درباره محافظت و حمایت از این قشر، مسئولیت دارد.... 

آخرین موضوعات