از شرایط فیزیکی محل مصاحبه!

از شرایط فیزیکی محل مصاحبه!
باید به سازماندهی وضع فیزیکی محیط توجه کرد … همچنین به مناسب بودن وضع ظاهر مددکار…. و شاید حتی مراعات بهداشت… توجه کنید برخی از مددجویان به برخی عطر و ادکلن حساسیت دارند… همچنین ترتیب دادن ایاب و ذهاب مددجو  و در صورت نیاز ترتیب دادن امکانات... 

آخرین موضوعات