زنان سرپرست خانوار در محدودیت چگونه زندگی را مدیریت می کنند؟

زنان سرپرست خانوار در محدودیت چگونه زندگی را مدیریت می کنند؟
متنی در بیان محدودیت های زنان سرپرست خانوار در جامعه ایران زنان در تمام اعصار درگیر مسائل و محدودیت های جنسیتی بوده و هستند. مردسالاری به دلیل ماهیت خود همیشه زنان را از متن زندگی اجتماعی به حاشیه رانده است. بهره کشی از زنان بی سرپرست و خود سرپرست بدلیل... 

آخرین موضوعات