انتشار پنج جلد کتب جدید از استاد محمد رضا ایروانی

انتشار پنج جلد کتب جدید از استاد محمد رضا ایروانی
در ادامه چاپ و انتشار آثار دکتر محمد رضا ایروانی استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه آزاد خمینی شهر ، پنج کتاب جدبد دیگر توسط ایشان و همکاران منتشر گردید. موفقیت جدید را به جامعه مددکاران اجتماعی ایران و استاد ایروانی تبریک عرض می نماییم. وب سایت تخصصی مددکاران... 

آخرین موضوعات