تفاوت مفهوم شادی در غرب و شرق

تفاوت مفهوم شادی در غرب و شرق
از اینکه گاهی می خواهند اینطور القا کنند که ما مردم افسرده و از نظر روحی اکثرا بیمارهستیم متعجب می شوم.اخیرا رتبه بندی هایی شده است وبا توجه به شاخص ها و تعریف هایی که برای هر واژه در اون کشور ها وجود دارد مارا هم جزو نا شادترین ها معرفی می کنند. اگر اینگونه... 

آخرین موضوعات