توجه به محیط زندگی شاد، حلقه مفقوده در حمایت از معتادان بهبود یافته

توجه به محیط زندگی شاد، حلقه مفقوده در حمایت از معتادان بهبود یافته
  یکی از آسیبهای اجتماعی که دامنگیر قشر قابل توجهی از جوانان و خانواده های ما بوده است، اعتیاد به مواد مخدر است. به طوریکه حتی بنا به گواهی مسئولین، بیش از هفتاد درصد زندانیان را جرایم مربوط به اعتیاد به مواد مخدر تشکیل می دهد. کمپ های زیادی ساخته شده... 

آخرین موضوعات